Ryhmämatkaehdot

Pohjolan Matkan ryhmämatkaehdot (lento- ja junaryhmiin sovelletaan erityisryhmämatkaehtoja)

Ryhmäehdot                
Ryhmäksi katsotaan seurue, joka käsittää vähintään 10 aikuista matkustajaa ja jotka lähtevät yhteisillä matkajärjestelyillä samalla matkalle.

Matkatarjous/vahvistus                
Ryhmän hyväksymästä matkatarjouksesta ilmenee matkan hintaan liittyvät palvelut. Pyydettäessä toimi­tamme matkan tilaajalle/matkanjohtajalle myös eril­lisen matkavahvistuksen. Ryhmän yhteyshenkilö on velvollinen tiedottamaan ryhmän jäsenille matkaoh­jelman, matkan hintaan sisältyvät palvelut, matka­ehdot ja mahdolliset matkaohjelman muutokset. Ryhmän yhteyshenkilö on velvollinen tiedottamaan ryhmän jäsenille myös mahdolliset hinnan muutok­set, mikäli ryhmän lopullinen koko on hyväksytyssä matkatarjouksessa ollutta henkilömäärää pienempi.

Ilmoittautuminen ja maksut
Ilmoittautumismaksut ovat seuraavat, ellei toisin so­vita:

Matkan hinta: 
alle 85 € 
85 € - 170 €
yli 170 €  
Ilmoittautumismaksu:
20 €
40 €
90 €

Ilmoittautumismaksuna voidaan myös periä yllä olevista poikkeavia summia, jos matkan hintaan sisältyy ennakkoon ostettavia palveluja, joiden arvo on suurempi kuin yllä mainittu ilmoittautumismaksu.

Tämä maksu erääntyy maksettavaksi n. viikon si­sällä siitä, kun ryhmätilaus on hyväksytty ja vahvis­tettu. Kun ilmoittautumismaksu on suoritettu, muut­tuu varaus sitovaksi. Loppusumma tulee maksaa 31 vrk ennen matkan alkua. Mikäli lähtöpäivään on vä­hemmän kuin 31 vrk, tulee matkan hinta suorittaa välittömästi pankkiin. Suorittamalla ilmoittautumis­maksun asiakas hyväksyy Yleisiin valmismatkaeh­toihin sekä Pohjolan Matkan erikoiseh­toihin sisältyvät määräykset.

Laskutus   
Mikäli laskutamme jokaisen lähtijän erikseen, pe­rimme laskutuslisää palveluhinnastomme mukaisen maksun. Jos lähetämme ryhmälle yhteisen ker­talaskun, emme peri erillistä laskutuslisää. Ryhmän yhteyshenkilö on velvollinen informoimaan ryhmän jäseniä mahdollisesta laskutuslisästä.

Hinnat       
Hintaan sisältyvät vain ne palvelut, jotka mainitaan matkatarjouksessa tai vahvistuksessa. Maakohtai­set ylimääräiset tie- tai turvallisuusverot tai lento­ryhmissä lentokenttäverot eivät yleensä sisälly hin­taan ja ne lisätään hintaan.

Arvonlisävero               
Mikäli matka sisältää arvonlisäveroa, se sisältyy matkan hintaan ja peritään verohallituksen ohjeiden mukaan. Arvonlisäveron osuus on arvonlisäverovel­vollisille yrityksille vähennyskelpoinen.

Nimilista   
Ryhmän lopullinen osallistujalista huone- ja hyttija­koineen, lähtöpaikkoineen sekä erityistoivomuksi­neen tulee toimittaa matkatoimistoomme viimeis­tään 4 viikkoa ennen matkan alkua. Tämän jälkeen tehtävistä muutoksista matkatoimistolla on oikeus periä palveluhinnaston mukaiset kulut.

Matkaliput
Mahdolliset matkaliput ja voucherit kirjoitetaan ja toimitetaan tilaajalle n. 7 päivää ennen lähtöpäivää ellei muuten sovita.

Toimistokulut               
Yleisten valmismatkaehtojen mukaiset toimistokulut muutos- ja peruutustapauksissa ovat 40 €/hlö.

Nimenmuutokset ja peruutukset
Ryhmän voi kokonaisuudessaan peruuttaa kuluitta viimeistään 45 vuorokautta ennen matkan alkua. 45-30 vuorokautta ennen matkaa voi kuluitta pe­ruuttaa 20% alunperin varatuista paikoista, tämän ylittävistä peruutuksista peritään toimistokuluina 34 €/paikka.Yksittäisten matkustajien muutokset käsitellään pe­ruutuksina ja niihin sovelletaan alla olevia peruu­tusehtoja. Jo aloitettuun matkaan ei voi tehdä muu­toksia.

Matkustajalla on oikeus peruuttaa matkansa seuraavin ehdoin:

Jos matkustaja peruuttaa matkansa 28 vrk ennen matkan alkua, maksetaan hänelle ilmoittautumismaksu takaisin. Siitä vähennetään voimassa olevan hinnaston mukainen palvelumaksu. Jos matkustaja peruuttaa myöhemmin kuin 28 vrk mutta viimeistään 14 vrk ennen matkan alkua, peritään ilmoittautumismaksu.

Jos peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 14 vrk mutta viimeistään 48 tuntia ennen matkan alkua, on matkanjärjestäjällä oikeus periä 50% matkan kokonaishinnasta.

Jos peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 48 tuntia ennen matkan alkua, ei matkustajalla ole oikeutta maksun palautukseen. Alle 3 arkivuorokautta ennen lähtöä tehdyistä muutoksista peritään kuluina 12 €/varaus.

Jos matkaan on sisältynyt matkanjärjestäjän ennakkoon lunastamia palveluja, joista matkanjärjestäjällä ei ole hinnanpalautusoikeutta, on matkanjärjestäjällä oikeus periä matkustajalta kaikissa tapauksissa peruutuskuluja vähintään näiden palvelujen summan verran.

Jos matkustajaa kohtaa odottamaton ja vakava ta­pahtuma ja hänellä on valmismatkalain 15 §:n 1 mom. 3-kohdan ja yleisten valmismatkaehtojen mu­kainen oikeus peruuttaa matka, perimme kohtuulli­sen korvauksen peruuttamisesta aiheutuvista tar­peellisista toimenpiteistä, kuten ennakkoon mak­samistamme palveluista, joista yhtiöllämme ei ole hinnanpalautusoikeutta (esim. lennot, majoituspal­velut). Emme veloita tässä tilanteessa saamatta jäänyttä liikevoittoamme. Kehotamme matkustajaa ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy peruu­tusturva.

Lisäpalvelut ja takaisinmaksut
Matkustajan tulee suorittaa maksu mahdollisesti käyttämistään lisäpalveluista, jotka eivät sisälly matkan hintaan. Matkustajalla ei ole oikeutta ta­kaisinmaksuun käyttämättä jättämistään palve­luista. Matkustajalla ei ole myöskään oikeutta ta­kaisinmaksuun, mikäli hän ei ilmesty lähtöpaikalle matkaohjelmassa ilmoitettuna aikana eikä ole pe­ruuttanut matkaansa ennen lähtöä.

Hotellimajoitus
Yleensä huoneen luovutus tapahtuu kansainvälisten määräysten mukaisesti klo 12.00 mennessä, vaikka esim. paluumatkan lähtöaika olisi vasta illalla. Tie­tyissä tapauksissa huoneen luovutus voi olla myös aikaisemminkin. Hotellihuoneen saa käyttöönsä yleensä iltapäivällä klo 15.00.

Matkan toteutuminen ja ryhmän koon vaikutus hin­taan
Ryhmämatkojen toteutumiseen vaaditaan aina vä­himmäismäärä matkustajia. Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, mikäli matkalle ei ole il­moittautunut sen toteuttamiseen edellyttävää mää­rää matkustajia. Mikäli matkatarjous on laskettu tie­tyllä lähtijämäärällä ja matkan lopullinen lähtijä­määrä on tarjouksessa ilmoitettua pienempi, on matkanjärjestäjällä oikeus hinnan korotukseen.

Muutokset 
Pohjolan Matka ei vastaa matkanjärjes­täjästä riippumattomista muutoksista. Matkanjärjes­täjä varaa oikeuden muuttaa matkaohjelmaa ja siksi kaikki aikataulut, hinnat, lähtöpäivät jne. ovat si­toumuksetta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Matkavakuutus
Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista jo matkavarauksen yhteydessä. Mikäli kohdemaahan matkustaminen edellyttää matkustajavakuutusta, on matkustajan huolehdittava itse vakuutuksestaan.

Passi, viisumi ja rokotukset
Matkustajat ovat itse vastuussa passin ja rokotusten hankkimisesta. Euroopassa Suomen kansalaiset tarvitsevat viisumin tiettyihin entisiin IVY-maihin suuntautuvilla matkoilla (esim. Venäjä). Suosittelemme myös polio- ja jäykkäkouristussuojan tarkistamista. Venäjälle matkustavan tulisi tarkistaa myös kurkkumätärokotuksen voimassaolo.

Valitukset 
Mahdolliset matkaa koskevat valitukset ja huomau­tukset tulee tehdä välittömästi aiheen ilmaannuttua kohteessa matkanjärjestäjän edustajalle. Vahingon­korvausvaatimukset on aina tehtävä kirjallisesti matkanjärjestäjälle viimeistään 2 kk matkan päät­tymisen jälkeen ja matkanjärjestäjällä on aikaa 2 kk käsitellä valitus.

Vahingonkorvausvastuun rajoittaminen
Matkanjärjestäjän korvausvastuu kuljetukseen liitty­västä vahingosta määräytyy siten, kuin kyseisestä kuljetuksesta ilma-aluksessa annetussa laissa, il­makuljetussopimuslaissa tai ilmakuljetuslaissa sekä kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevassa yleis­sopimuksessa.

Matkanjärjestäjä pidättää itselleen oikeuden rajoit­taa vahingonkorvausvelvollisuuttaan esine- ja varal­lisuusvahingoissa mahdollisen liikevoiton, huomat­tavan suuren palkkion tai vastaavan menettämisen osalta. Matkanjärjestäjän maksaman korvauksen yläraja näissä tapauksissa on 168 €

Muilta osin noudatetaan Yleisiä valmismatkaehtoja.

Vastuullinen matkanjärjestäjä on Pohjolan Matka­/Pohjolan Turistiauto Oy, ellei toisin ilmoiteta.