Erityisryhmämatkaehdot

Pohjolan Matkan erityisryhmämatkaeh­dot (lento- ja junaryhmät)

Ryhmäehdot
Ryhmäksi katsotaan seurue, joka käsittää vähin­tään 10 aikuista matkustajaa ja jotka lähtevät yh­teisillä matkajärjestelyillä samalla matkalle.

Matkatarjous/vahvistus
Ryhmän hyväksymästä matkatarjouksesta ilme­nee matkan hintaan liittyvät palvelut. Pyydettäes­sä toimi­tamme matkan tilaajalle/matkanjohtajalle myös eril­lisen matkavahvistuksen. Ryhmän yh­teyshenkilö on velvollinen tiedottamaan ryhmän jäsenille matkaoh­jelman, matkan hintaan sisälty­vät palvelut, matka­ehdot ja mahdolliset matkaoh­jelman muutokset. Ryhmän yhteyshenkilö on vel­vollinen tiedottamaan ryhmän jäsenille myös mah­dolliset hinnan muutok­set, mikäli ryhmän lopulli­nen koko on hyväksytyssä matkatarjouksessa ol­lutta henkilömäärää pienempi.

Ilmoittautuminen ja maksut
Matkavaraus on sitova asiakkaan maksettua va­rausmaksun, joka määräytyy tapauskohtaisesti palveluntuottajan (esim. lento-, laiva-, juna, majoi­tusyhtiö jne) sääntöjen mukaan.

Laskutus
Mikäli laskutamme jokaisen lähtijän erikseen, pe­rimme laskutuslisää palveluhinnastomme mukaisen maksun. Jos lähetämme ryhmälle yhteisen ker­talaskun, emme peri erillistä laskutuslisää. Ryhmän yhteyshenkilö on velvolli­nen informoimaan ryhmän jäseniä mahdollisesta laskutuslisästä.

Hinnat
Hintaan sisältyvät vain ne palvelut, jotka maini­taan matkatarjouksessa tai vahvistuksessa. Maa­kohtaiset ylimääräiset tie- tai turvallisuusverot tai lento­ryhmissä lentokenttäverot eivät yleensä si­sälly hin­taan ja ne lisätään hintaan.
Matkanjärjestäjällä on kuljetusmuodon erityisluon­teen vuoksi (YVE 10) oikeus korottaa hintojaan sopimuksen syntymisen jälkeen, mikäli näissä vi­ranomaisen vahvistamissa lentohinnoissa tapah­tuu korotuksia. Valuuttakurssien muutoksista joh­tuva mahdollinen erotus matkan hintaan hinnoitel­laan 6 viikkoa ennen lähtöpäivää. Hinnat eivät ole voimassa messu- tai erikoistapahtumien aikoina.

Arvonlisävero
Mikäli matka sisältää arvonlisäveroa, se sisältyy matkan hintaan ja peritään verohallituksen ohjei­den mukaan. Arvonlisäveron osuus on arvonlisä­verovelvollisille yrityksille vähennyskel­poinen.

Nimilista
Ryhmän lopullinen osallistujalista huone- ja hytti­jakoineen, lähtöpaikkoineen sekä erityistoivomuk­sineen tulee toimittaa matkatoimistoomme vii­meistään 4 viikkoa ennen matkan alkua. Tämän jälkeen tehtävistä muutoksista matkatoimistolla on oikeus periä palveluhinnaston mukaiset kulut.

Matkaliput ja vahvistus
Matkalasku on vahvistus varaamistanne palve­luista. Tarkistakaa, että nimet, lähtöpäivä sekä lento- ja hotellitiedot ovat oikein vahvistuksessa. Mahdollisten epäselvyyksien ilmetessä ottakaa välittömästi yhteys toimistoomme. Mahdolliset matkaliput ja voucherit kirjoitetaan ja toimitetaan tilaajalle n. 7 päivää ennen lähtöpäivää ellei muu­ten sovita.

Toimistokulut
Yleisten valmismatkaehtojen mukaiset toimistokulut muutos- ja peruutustapauksissa ovat 100 €/hlö.

Nimenmuutokset ja peruutukset
Nimenmuutoksista ja peruutuksista mahdollisesti aiheutuvat peruutuskulut määräytyvät tapauskoh­taisesti palveluntuottajien sääntöjen mukaan.

Peruutusehdot – äkilliset sairaustapaukset tai muu vakava tapahtuma
Jos matkustaja joutuu peruuttamaan matkansa ylivoimaisen esteen vuoksi (YVE 5) esim. vaka­van sairauden tai lähiomaisen kuolemantapauk­sen johdosta ja matkalle lähdön este on selvitetty luotettavalla selvityksellä (lääkärintodistus), peri­tään kohtuullinen korvaus etukäteen tilatuista ja vahvistetuista palveluista (esim. kuljetukset, ma­joitukset, lisäpalvelut). Korvaus määritellään to­dellisten kustannusten mukaan.

Hotellimajoitus
Matkan perushintaan sisältyy majoitus kahden hengen huoneessa. Yksin matkustavan on lunas­tettava yhden hengen huone. Hotellihuoneen saa käyttöönsä yleensä iltapäiväl­lä n. klo 14.00/15.00. Kaikilla matkoilla huoneen luovutus tapahtuu kansainvälisten määräysten mukaisesti yleensä klo 10.00/12.00 mennessä, vaikka esim. paluulennon lähtöaika olisi vasta il­lalla tai yöllä.

Matkan toteutuminen ja ryhmän koon vaikutus hin­taan
Ryhmämatkojen toteutumiseen vaaditaan ainavä­himmäismäärä matkustajia. Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, mikäli matkalle ei ole il­moittautunut sen toteuttamiseen edellyttävää mää­rää matkustajia. Mikäli matkatarjous on las­kettu tie­tyllä lähtijämäärällä ja matkan lopullinen lähtijä­määrä on tarjouksessa ilmoitettua pienem­pi, on matkanjärjestäjällä oikeus hinnan korotuk­seen.

Matkatavarat
Matkatavaroiden kuljetuksessa noudatamme kun­kin kuljetusyhtiön voimassa olevia määräyksiä.

Paluulennon aikataulu
Asiakas on velvollinen tarkistamaan / vahvista­maan kohteessa paluulentonsa aikataulun hyvis­sä ajoin ennen paluumatkaa.

Muutokset
Pohjolan Matka ei vastaa matkanjärjestäjästä riip­pumattomista muutoksista.

Matkavakuutus
Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista jo matkavarauksen yhteydessä peruutuskulujen ja mahdollisen matkalla sairastumisen varalta. Va­kuutus on peruutuskorvauksen saamiseksi mak­settava viimeistään 3 vuorokautta ennen matkan alkua. Mikäli kohdemaahan matkustaminen edel­lyttää matkustajavakuutusta, on matkustajan huo­lehdittava itse vakuutuksestaan.

Passi, viisumi ja rokotukset
Matkustajat ovat itse vastuussa passin ja rokotus­ten hankkimisesta. Euroopassa Suomen kansa­laiset tarvitsevat viisumin tiettyihin entisiin IVY­-maihin suuntautuvilla matkoilla (esim. Venäjä). Suosittelemme myös polio- ja jäykkäkouristussuo­jan tarkistamista. Venäjälle matkustavan tulisi tar­kistaa myös kurkkumätärokotuksen voimassaolo.

Valitukset
Matkaa koskevat valitukset ja huomautukset tulee tehdä välittömästi aiheen ilmaannuttua kohteessa matkanjärjestäjän edustajalle tai vastuulliselle matkanjärjestäjälle. Korvausvaatimukset on tehtä­vä aina kirjallisesti matkanjärjestäjälle viimeistään 2 kk matkan päättymisen jälkeen.

Vahingonkorvausvastuun rajoittaminen
Matkanjärjestäjän korvausvastuu kuljetukseen liit­tyvästä vahingosta määräytyy siten kuin kyseises­tä kuljetuksesta säädetään merilaissa, kuljetuk­sesta ilma-aluksessa annetussa laissa, ilmakulje­tussopimuslaissa tai ilmakuljetuslaissa sekä kan­sainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevassa yleisso­pimuksessa. Jos matka on hankittu pääasiassa muuhun kuin yksityiseen tarkoitukseen, pidättää matkanjärjestäjä itselleen oikeuden rajoittaa va­hingonkorvausvelvollisuuttaan esine- ja varalli­suusvahingoissa mahdollisen liikevoiton, huomat­tavan suuren palkkion tai vastaavan menettämi­sen osalta. Matkanjärjestäjän maksaman kor­vauksen yläraja näissä tapauksissa on 170 €. Matkanjärjestäjä ei myöskään vastaavien matko­jen osalta vastaa vahingoista, jotka johtuvat lie­västä huolimattomuudesta.

Nämä erityisehdot ovat voimassa toistaiseksi tai kunnes uudet erityisehdot julkaistaan.

Muilta osin noudatetaan Yleisiä valmismatka­ehtoja.

Vastuullinen matkanjärjestäjä Pohjolan Matka/Pohjolan Turistiauto Oy ellei toisin ilmoiteta.